UNIREKON

Vysvětlivky

Anhydrit je podkladní podlahová vrstva pro bytovou, občanskou a průmyslovou výstavbu. Anhydritový potěr je po vytvrdnutí hladký a bez trhlin od smrštění, nedeformuje se do miskovitého tvaru. Brzy po vylití po něm lze chodit a brzy je i zatížitelný. Ideální je jeho využití tam, kde je požadovaná rovinnost a zejména pro účely podlahového vytápění.
APP je plastometrický modifikovaný asfaltový pás s použitím modifikátoru ataktického polypropylenu. Tyto pásy se vyznačují především výbornou odolností vůči vysokým teplotám, kyselinám, ozónu, anorganickým solím a UV záření. Díky těmto vlastnostem jsou velmi vhodné i do průmyslových prostředí. Dalším běžným druhem je pás typu SBS.
Asfaltové modifikované pásy jsou pásy upravované modifikátory pro zvýšení odolnosti a životnosti vůči povětrnostním vlivům. Díky této úpravě jsou potom lépe zpracovatelné, mají zlepšení mechanicko-fyzikálních vlastností (bod zlomu, bod topivosti). Pásy jsou většinou dvojího druhu: podkladní a vrchní (s břidličným posypem).
Beton je směsí cementu, vody, písku a štěrku. Jako takový je hojně využívaný ve stavebnictví. Některými z jeho variant jsou lehčené betony (někdy též nazývané lehčené betonové směsi) pěnobeton a polystyrenbeton. V nich jsou některé z tradičních složek betonu nahrazeny jinými pro dosažení změny vlastností, např. nižší hmotnosti, lepší izolačních vlastností apod.
Betternit je lehká střešní krytina tvořená vláknitocementovými deskami čtvercového tvaru. Oproti svým historickým předchůdcům se nyní používá už bez přísady azbestu. Dle konkrétní výrobce se potom lze v praxi setkat s různými označeními (betternit, etternit atp.).
Bitumen (bitumenové pásy) je jiné označení pro asfalt. Bitumenové pásy jsou tedy asfaltové pásy. Z hlediska střešních krytin a izolace se v minulosti běžně využívala tzv. ipa (izolační pás asfaltový). Mnohem lepších vlastnosti se dosahuje u moderních upravených pásů kterým se říká asfaltové modifikované pásy.
Difuze je jev označující prostup vodních par všemi druhy materiálů. Nejedná se o spárovou difúzi, kdy pára proniká spárami. Difúzní odpor (faktor difúzního odporu) je číslo, které označuje jaký je rozdíl mezi šířením vodní páry v 1 m vzduchu a mezi daným materiálem stejné tloušťky.
Expanzní střešní vrstvy jsou vrstvy nebo speciálně upravené povrchy střešních materiálů (např. asfaltových pásů), které umožňují tzv. expanzi – únik vodních par proniklých do střešních konstrukcí mimo tuto konstrukci. Expanzní vrstvy musí tedy být na vnější prostředí napojeny, nemohou zůstat v konstrukci uzavřeny.
Lehčené betonové směsi jsou druhem betonu, ve kterém jsou štěrk a písek nahrazeny lehkými materiály. Těmito materiály jsou polystyrenové granule v případě polystyrenbetonu a technická pěna a vzduch v případě pěnobetonu.
Lindab je jedním z výrobců systému poplastových klempířských výrobků v různých barevných odstínech. Stránky výrobce jsou www.lindab.cz.
Parotěsné vrstvy mají za úkol nepropouštět vodní páru do střešní konstrukce. Vrstvy jsou zhotoveny z materiálů s vysokým difúzním faktorem odporu vodních par. V případě, že tyto vrstvy nejsou zhotoveny a střecha je namáhána vodními párami dochází k znehodnocení tepelných izolací, neboť vodní páry ve střešní konstrukci zkondenzují.
Pěnobeton je jednou z lehčených betonových směsí, kde písek a štěrk jsou nahrazeny technickou pěnou. Vyrábí se přímo na staveništi za použití mobilního zařízení.
Plochá střecha je střecha se sklonem menším než 5°. Prověřeným systémem hydroizolace a zateplení plochých střech je systém Termoglass. S plochými střechami také úzce souvisí problematika jejich spádování.
Podlahové topení je v poslední době hodně využívanou formou vytápění. Může být buď vodní nebo elektrické, přičemž vodní je častější. Velmi odolné trubky, kterými proudí ohřátá voda, jsou potom uloženy přímo v podlaze a ohřívají tím nejen podlahu, ale skrze ni celý obytný prostor. Z hlediska efektivnosti je nejvhodnější využít k zalití trubek anhydrit, který výborně vede teplo, a zvolit také vhodnou svrchní podlahovou krytinu, která nebude bránit dalšímu volnému proudění tepla.
Polystyrenbeton je jednou z lehčených betonových směsí, kde písek a štěrk jsou nahrazeny polystyrenovými granulemi. Vyrábí se přímo na staveništi za použití mobilního zařízení. Polystyrenbeton je nedílnou součástí certifikovaného systému Termoglass, kde se používá ke spádování a zároveň také k tepelné izolaci střech.
Rovinnost je jednou z důležitých vlastností podlah podle normy ČSN 74 4505. Tato norma stanovuje povolenou toleranci 2 mm na dvoumetrové lati. Při realizaci anhydritových podlah bývá tato norma bez problémů splněna. Tím je zajištěn optimální rovný podklad pro položení podlahové krytiny (např. dlažby nebo plovoucí podlahy).
SBS je elastometrický modifikovaný asfaltový pás s použitím modifikátoru styren butadyen styrenu na bázi kaučuku. Tyto pásy se vyznačují především výbornou průtažností, odolností vůči kolísání teplot, tvarovou stálostí, ohybností i při nízkých teplotách. Dalším běžným druhem je pás typu APP.
Separační střešní vrstva má za úkol rozdělit dvě střešní vrstvy, které se mohou negativně ovlivňovat – např. materiály s odlišnou tepelnou roztažností, které by se mohly následně poškodit.
Na základě sklonu střechy rozlišujeme střechy ploché (do 5°), šikmé (5° - 45°) a nebo strmé (nad 45°). Na sklonu střechy závisí volba střešní krytiny a způsob jejího zabudování do střechy samotné. Jde tedy o jeden z důležitých faktorů ovlivňujících návrh střechy.
Spádování je vytvoření spádu na ploché střeše tak, aby byl zajištěn plynulý odtok dešťové vody do střešního vtoku nebo žlabu.
Strmá střecha je střecha se sklonem větším než 45°.
Střešní krytina je vnější vrstvou střechy, která má za úkol především chránit stavbu před vlivy počasí. Zároveň plní i estetickou funkci. Střešní krytina je buď povlaková nebo skládaná. Pro střechu plochou používáme povlakovou krytinu a pro střechu šikmou nebo strmou obvykle krytinu skládanou (je možno ale použít i zde i krytinu povlakovou). Povlaková krytina tvoří povlak po celé střeše a tento může být vytvořen spojitě – nátěrové a nástřikové systémy, nebo z pásových materiálů – asfaltové pásy a fólie. Naproti tomu skládaná krytina je složena z malých či větších krytinových prvků a skládá se přímo na střeše.
Šikmá střecha je střecha se sklonem v rozmezí 5° až 45°.
TPO fólie neboli polyolefinové fólie jsou fólie, které se používají pro hydroizolaci. Tyto fólie jsou odolné proti ropným látkám, uhlovodíkům, proražení, nízkým teplotám, hnilobě atp. Průnik vodních par je zajištěn buď mikroperforací nebo speciálním chemickým složením fólie, ze které je vyrobena. Při výrobě folií se nepoužívají změkčovadla, tudíž při jejím hoření nebo svařování nejsou vylučovány škodlivé látky. Tím je šetřeno životní prostředí i zdraví lidí a proto se používají např. v tunelech, kde hrozí riziko požáru apod.